Πολιτική απορρήτου

Για την ΑΡΙΩΝ ABEE ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεσθε για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει: 


- Τα προσωπικά δεδομένα που η ΑΡΙΩΝ ΑΒΕΕ συλλέγει για εσάς
- Πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
- Τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και, συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

 

1.Ποιοι είμαστε

Η «ΑΡΙΩΝ ΑΒΕΕ» είναι μία ελληνική εταιρία που εδρεύει στην Aθήνα. Είναι εμπορική εταιρία με after sales υποστήριξη με εξειδικευμένο στελεχικό δυναμικό.

Για προηγμένες και εξειδικευμένες λύσεις:

- Στα Οχήματα
- Στην Αυτοματοποίηση Logistics
- Στη Βιομηχανία

Η AΡΙΩΝ ABEE είναι οργανωμένη σε 3 πεδία:

α. Παροχή Λύσεων-Πώληση
β. Τεχνική Υποστήριξη μετά την πώληση
    Διαθέτει άρτια οργανωμένη τεχνική Διεύθυνση για την υποστήριξη των προϊόντων της. Καλύπτει, τόσο τη συντήρηση των συστημάτων που αντιπροσωπεύει, όσο και τη γενική επισκευή τους

γ. Εξειδικευμένο συνεργείο επισκευών
   Αναπτύσσει και λειτουργεί εξειδικευμένο συνεργείο γενικών επιθεωρήσεων και επισκευών μειζόνων συστημάτων, με υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό και σύγχρονο ειδικό εξοπλισμό

 

2.Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, συλλέγουμε όλες ή ορισμένες από τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων, δηλαδή των πελατών, των προμηθευτών, των εξωτερικών συνεργατών, καθώς και των οποιοδήποτε τρίτων με τους οποίους συναλλασσόμαστε ή οι οποίοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας:

- Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία εταιρίας. Συλλέγουμε τα ονόματα (όνομα, επώνυμο) και τις επωνυμίες των υποκειμένων, καθώς και τα ονόματα των προσώπων επικοινωνίας τους όταν συναλλάσσονται μαζί μας, όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ή όταν συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και σεμινάρια που διοργανώνουμε καθώς και στις προωθητικές μας ενέργειες.

- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποκειμένων και των προσώπων επικοινωνίας τους όταν συναλλάσσονται μαζί μας, όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και στις προωθητικές μας ενέργειες.

- Ταχυδρομική διεύθυνση. Συλλέγουμε τη διεύθυνση έδρας των υποκειμένων για σκοπούς τιμολόγησης και αποστολής των προϊόντων μας.

- Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Συλλέγουμε λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα τον αριθμό τηλεφώνου των υποκειμένων ή των υπευθύνων επικοινωνίας τους, για να παρέχουμε καλύτερα και ταχύτερα τις υπηρεσίες μας.

- Στοιχεία για σκοπούς τιμολόγησης. Συλλέγουμε τα στοιχεία των υποκειμένων και των τελικών παραληπτών των προϊόντων μας που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, όπως για παράδειγμα το ΑΦΜ και το όνομα της Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκουν.

Η εταιρία μας δεσμεύεται ότι δεν συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων.

 

3. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και επικοινωνείτε μαζί μας, όταν συνάπτουμε συμβατική σχέση για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας, όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας και συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας. Δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν και τα μοιραζόμαστε μόνο εταιρίες εφόσον διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς. Τέτοιοι τρίτοι μπορεί ενδεικτικά να είναι:

-εταιρίες που αντιπροσωπεύουμε

- εταιρείες διανομής (courier)

- τραπεζικά και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

- μεταφορικές εταιρείες


4. Πώς χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

4.1. Εξυπηρέτηση των πελατών μας.
4.2. Σχέση με προμηθευτές και λοιπούς εξωτερικούς συνεργάτες. Τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων αυτών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της σχέσης μας με αυτούς.
4.3. Marketing/προωθητικές ενέργειες.

5. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
5.1. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς ή στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης, βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης ή -κατόπιν αιτήματός σας- σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης. 
5.2. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών είτε βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, είτε είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η ΑΡΙΩΝ ΑΒΕΕ με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και ελευθεριών των εκάστοτε υποκειμένων των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των προσωπικών του δεδομένων.
5.3. Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Cookies settings
>