Όροι χρήσης

Γενικοί Όροι Χρήσης

Η πρόσβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και η χρήση των υπηρεσιών αυτού προϋποθέτει την αποδοχή των όρων χρήσεως που ακολουθούν. Εάν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους χρήσεως που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο.

Η εταιρία ΑΡΙΩΝ ΑΒΕΕ έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Διατηρούμε το δικαίωμα διακοπής της λειτουργίας και μερικής ή ολικής τροποποιήσεως αυτού, καθώς και των γενικών όρων χρήσεως αυτού, των Γενικών Όρων Συναλλαγών και των Όρων πώλησης και διάθεσης, κατ’ απόλυτη ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ως εκ τούτου, συνιστάται κάθε φορά που επισκέπτεστε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο να ενημερώνεστε εκ νέου αναφορικά με τους Όρους Χρήσεως, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να επισημάνετε τυχόν αναθεωρήσεις, οι οποίες σας δεσμεύουν.

Παραχώρηση χρήσης και δικαιώματος

Όλες οι πληροφορίες, που έχουν αναρτηθεί στον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι αποκλειστικής κυριότητας της ΑΡΙΩΝ ΑΒΕΕ. Τυχόν άδεια χρήσεως των ανωτέρω παραχωρείται υπό την προϋπόθεση ότι το κάθε αντίγραφο θα φέρει τη σχετική ένδειξη προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, ότι προορίζονται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση, ότι δεν θα τύχουν εμπορικής εκμετάλλευσης, ότι δεν θα τροποποιηθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο και ότι τυχόν απεικονίσεις που ενδέχεται να αποσπαστούν από τον διαδικτυακό τόπο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά σε συνδυασμό με το κείμενο που τις συνοδεύει.

Περιορισμός ευθύνης

Οι πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο αποσκοπούν στην παρουσίαση της ΑΡΙΟΝ, των προϊόντων και υπηρεσιών της. Εντούτοις, δεν παρέχουμε καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητά ή σιωπηρά, ως προς την πληρότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Ειδικότερα, σας εφιστάται η προσοχή ως προς το ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, παρότι ήταν ακριβείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης τους, ενδέχεται να μην συνεχίζουν να είναι επίκαιρες. Συνεπώς, σας συνιστούμε να ελέγχετε οιαδήποτε πληροφορία αποκομίζετε από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο πριν την χρησιμοποιήσετε καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τυχόν συμβουλές που παρέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν σας απαλλάσσουν από την υποχρέωση διεξαγωγής δικού σας ελέγχου σχετικά με τις συμβουλές - ειδικότερα αναφορικά με παραμέτρους ασφαλείας (safety datasheets) και τεχνικές προδιαγραφές - και τα προϊόντα μας, με σκοπό την εξακρίβωση της καταλληλότητάς τους για τις επιδιωκόμενες χρήσεις και σκοπούς. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή συμβουλή αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρία μας. Οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποδέχονται ότι η πρόσβαση σε αυτόν και το περιεχόμενο αυτού γίνεται με δική τους ευθύνη. Η ΑΡΙΩΝ ΑΒΕΕ και τρίτα πρόσωπα ασχολούμενα με τη συγγραφή, την παραγωγή ή την αναμετάδoση του διαδικτυακού τόπου δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή τραυματισμό συνεπεία της πρόσβασης ή της αδυναμίας πρόσβασης ή της χρήσης ή της αδυναμίας χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή του γεγονότος ότι βασιστήκατε σε πληροφορίες προερχόμενες από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες (links)

Ο παρών διαδικτυακός τόπος περιέχει συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων (links).  Επίσης, η ΑΡΙΩΝ ΑΒΕΕ δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν ζημία ή βλάβη συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών. Links παρέχονται προς διευκόλυνση των χρηστών. Οι χρήστες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές με αποκλειστική ευθύνη τους.

Στοιχεία που παρέχει ο χρήστης

Ο χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου φέρει ακέραιη την ευθύνη για το περιεχόμενο και την ορθότητα στοιχείων τα οποία αποστέλλει στην ΑΡΙΩΝ ΑΒΕΕ, καθώς και για τη μη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων προσώπων που τυχόν σχετίζεται με τα εν λόγω στοιχεία. Ο χρήστης κατά την υποβολή των στοιχείων του παρέχει τη συγκατάθεσή του στην ΑΡΙΩΝ ΑΒΕΕ να αποθηκεύσει και να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για στατιστικούς σκοπούς ή για οιονδήποτε άλλο επιχειρηματικό σκοπό, εκτός εάν οι πληροφορίες περιέχουν προσωπικά δεδομένα, πέραν από τα στοιχεία αναφοράς και τα δεδομένα χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Ειδικότερα, η ΑΡΙΩΝ ΑΒΕΕ δικαιούται να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο δηλώσεων του χρήστη, περιλαμβανομένων ιδεών, εφευρέσεων, τεχνικών και τεχνογνωσίας που περιέχονται σε δηλώσεις, για οποιονδήποτε σκοπό, όπως την ανάπτυξη, την παραγωγή ή / και εμπορία των προϊόντων ή υπηρεσιών της και να αναπαράγει τέτοιες πληροφορίες και τις θέτει στη διάθεση σε τρίτους χωρίς περιορισμούς.

Διεθνείς χρήστες

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ελέγχεται, λειτουργεί και ενημερώνεται από την ΑΡΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε. Απευθύνεται αποκλειστικά σε επισκέπτες και χρήστες που έχουν την κατοικία ή την έδρα τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Cookies settings
>